INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia 2 Informe Econأ²mic Anual - L’Anoia 2012 Equip...

download INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia 2 Informe Econأ²mic Anual - L’Anoia 2012 Equip redactor de l’Informe

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia 2 Informe Econأ²mic Anual - L’Anoia 2012 Equip...

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 1

  L’Anoia 2012

  I N F O R M E ECONÒMIC A N U A L

 • 2 Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012

  Equip redactor de l’Informe Econòmic Anual, L’Anoia 2012

  Redacció: Ana Belmonte i Sandra Gutiérrez, consultores de la Cambra de Comerç de Barcelona Coordinació: Joan Domingo, tècnic del Dept. de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada Editat per: Ajuntament d’Igualada. Servei de Dinamització econòmica Observatori Socioeconòmic de l’Anoia Novembre de 2012

  Maquetació i enquadernació: Atena 2000 SL

  Impressió: Gràfiques Cubí SL

  Tiratge: 200 exemplars

  Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de desenvolu- pament local, i finançat amb càrrec als fons provinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri de Empleo y Seguridad Dipòsit legal: B-46921-97 © Ajuntament d’Igualada, 2012

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 3

  Índex

  5 Presentació

  Capítol 1 7 Context internacional, economia espanyola i catalana. Evolució 2012 i perspectives 2013

  Capítol 2 17 L’Anoia. Dades bàsiques 19 2.1. Territori 22 2.2. Demografia

  31 2.3. Renda, recursos i usos

  33 2.4. Infraestructures i mobilitat

  Capítol 3 41 L’Anoia. Estructura i evolució econòmica 43 3.1.Activitats i sectors

  47 3.2. Mercat laboral. Ocupació

  54 3.3. Contractació

  57 3.4. Sectors econòmics

  72 3.5. Atur

  78 3.6. Teixit empresarial

  85 3.7. Finances públiques

  Capítol 4 91 Anàlisi monogràfica: sectors amb potencial de creixement a la comarca 94 4.1. Sectors amb empreses de creixement elevat

  105 4.2. Plans d’actuació sectorials

  107 4.3. Bibliografia

  Capítol 5 109 Comparativa comarcal de la Província de Barcelona

 • 4 Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 5

  Pr es

  en ta

  ci ó Un any més, teniu a les mans l’informe econòmic anual. Un compendi de l’evolució socioeconòmica de la nos-

  tra comarca en els darrers mesos, que ens serveix de referència per veure quin és l’estat de l’Anoia.

  Les dades que ens ofereix l’estudi, en termes generals, responen a una crisi que colpeja de manera important

  el conjunt del país, afectant en conseqüència i de manera inevitable alguns dels àmbits de la nostra economia.

  L’atur encara es presenta com un dels indicadors més desfavorables en el conjunt de la comarca, però s’ha moderat la caiguda del teixit empresarial així com també la destrucció d’ocupació, sobretot a la primera meitat del 2012. Durant el període analitzat, la contractació presenta una evolució més favorable que la mitjana catalana i les dades relatives a l’ocupació presenten senyals de millora igualment en el primer semestre.

  L’informe també analitza enguany alguns sectors empresarials amb potencial de creixement a la comarca. En aquest sentit, podem obser- var que aquests corresponen a activitats industrials de sectors com la fabricació de productes metàl·lics, el comerç al detall i l’engròs, la fabricació de productes de cautxú o el tèxtil.

  Això, junt amb algunes actuacions estratègiques en sectors com la sa- lut, les TIC, la pell o el cuir que està duent a terme la ciutat d’Igualada, poden ser un dels camins per encetar la recuperació de la situació econòmica a la comarca.

  Val a dir, finalment, que l’informe ens ofereix dades sobre la cruesa de la crisi en els temps actuals i com aquesta afecta molts dels indi- cadors socioeconòmics de la comarca. Ara bé, els indicis de millora que apunta, amb les actuacions en els sectors esmentats, poden oferir un lleuger canvi de tendència que confiem que es consolidi el més aviat possible.

  Marc Castells i Berzosa Alcalde d’Igualada

 • 6 Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 7

  Capítol 1 Context internacional, economia espanyola i catalana. Evolució 2012 i perspectives 2013

 • 8 Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 9

  Capítol 1 Context internacional, economia espanyola i catalana. Evolució 2012 i perspectives 2013

  El 2012 ha estat un any pitjor del que es preveia. La situació econòmica a la zona de l’euro ha empitjorat notablement com a conseqüència de la intensificació de la crisi del deute sobirà que, afegit als plans de consolidació fiscal i al sanejament del sistema financer, ha suposat una contracció de l’activitat econòmica a Europa. Això també ha tingut efectes, en major o menor mesura, sobre el conjunt de l’economia mundial a través del comerç i dels canals financers.

  Així, el Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat les se- ves previsions de creixement econòmic mundial fins al 3,3% per al 2012, i el 3,6% per al 2013, unes taxes menors que les dels dos anys precedents, com es pot veure al gràfic 1.1. Així mateix, cal remarcar que la previsió per al 2013 és d’una modesta acceleració de l’activitat mundial, liderada pel grup d’economies emergents i en desenvolupament, que continuen creixent a un ritme superior al de les economies avançades (vegeu la taula 1.1).

  Gràfic 1.1. Evolució del PIB i del comerç mundial Taxes de variació interanual, en %

  3,6 4,9 4,6 5,3 5,4

  2,8

  -0,7

  5,1 3,8 3,3 3,6

  6,1

  11,2

  8 9,1

  7,7

  3

  -10,7

  12,6

  5,8 3,2 4,5

  -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 p

  PIB mundial Comerç mundial

  e: estimació, p: previsió Font: FMI (World Economic Outlook, octubre 2012)

  Per a les economies avançades, aquest organisme preveu que l’activitat econòmica romandrà feble, amb un creixement previst de l’1,5% per al 2013, només dues dècimes superior a l’estimat per al 2012. En canvi, el comerç mundial podria guanyar impuls el 2013, després de la desacceleració del 2012, tot i que encara estaria lluny d’assolir les taxes de dos dígits anteriors al 2011.

 • 10 Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012

  Capítol 1 Context internacional, economia espanyola i catalana. Evolució 2012 i perspectives 2013

  Ara bé, l’atur es mantindrà elevat a bona part de les economies desenvolupades, segons les previsions de l’FMI.

  Més concretament, el creixement intertrimestral de l’economia nordamericana s’ha començat a alentir a partir del segon tri- mestre del 2012, un alentiment al qual la Reserva Federal ha respost amb una política monetària expansiva. Per al 2013, l’FMI preveu que el PIB dels EUA creixerà el 2,1%, un ritme molt similar a l’estimat per al 2012 (2,2%), però superior al d’altres economies avançades com el Japó, el Regne Unit o el Canadà.

  La zona euro, en canvi, serà l’economia avançada que ha evo- lucionat pitjor el 2012, amb una caiguda estimada del PIB del 0,4%, i una previsió de creixement molt feble per al 2013, del 0,2%. De fet, la rebaixa d’aquesta previsió de creixement ha estat de les més importants que ha fet l’FMI per a les economies avançades, i que principalment ha fet a les grans economies de la zona euro (Alemanya, França, Itàlia i Espanya). Ara bé, la rebaixa més forta ha estat la de l’economia espanyola per al 2013, per a la qual, a més, preveu una contracció per segon any consecutiu: l’FMI situa la caiguda del PIB espanyol en el -1,5% el 2012 i en el -1,3% el 2013. En canvi, les previsions per a Alemanya i França són de creixement moderadament positiu tant per al 2012 com per al 2013.

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2012 11

  Capítol 1 Context internacional, economia espanyola i catalana. Evolució 2012 i perspectives 2013

  Taula 1.1. Evolució del PIB 2010- 2011 i previsions 2012-2013 Taxes de variació interanual, en %

  e: estimació, p: previsió Font: FMI (World Economic Outlook, octubre 2012)

  Per a les economies emergents i en desenvolupament, les previsions de l’FMI situen el creixement econòmic en el 5,6% el 2013, tres dècimes per sobre de l’estimat per al 2012, però inferior al dels dos anys precedents.

  Aquest grup d’economies ha sofert els efectes d’una demanda més feble per part de les economies avançades durant el 2012 però també de la debilitat domèstica. A l’Àsia, el creixement ha perdut impuls el 2012, per la forta desacceleració de l’activitat a la Xina, per l’enduriment de les condicions creditícies com a resposta a l’amenaça d’una bombolla immobiliària i el retorn de la inversió pública a una sendera de creixement més sosteni- ble, a més del debilitament que ha sofert la demanda externa. El creixement a l’Amèrica Llatina també s’ha desaccelerat el 2012, principalment, per l’evolució de l’economia del Brasil, que ha sofert l’impacte de polítiques dirigides a contenir les pressions inflacionistes i a moderar el creixement del crèdit. En canvi, les economies europees emerge