INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia Ramon Maria Fitأ³, de la Uniأ³ de Pagesos de...

download INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia Ramon Maria Fitأ³, de la Uniأ³ de Pagesos de l’Anoia. David Garcأ­a,

of 108

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORME ECONأ’MIC ANUAL L’Anoia Ramon Maria Fitأ³, de la Uniأ³ de Pagesos de...

 • I N F O R M E ECONÒMIC A N U A L L’Ano ia 2007

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 1

 • Equip redactor de l’Informe Econòmic Anual, L’Anoia 2007

  Redacció: Àngel Hermosilla, Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UABl i director de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)

  Coordinació: Montserrat Carbassa, Cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació de l’Ajuntament d’Igualada Joan Domingo, tècnic del Desenvolupament i Ocupació de l’Ajuntament d’Igualada

  Editat per: Ajuntament d’Igualada. Servei de Desenvolupament i Ocupació. Observatori Socioeconòmic de l’Anoia Novembre de 2007

  Disseny i maquetació: Noesigual

  Impressió: Unigràfic, S.L.

  Tiratge: 300 exemplars

  Dipòsit legal: B-46921-97

  © Ajuntament d’Igualada, 2007

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 2

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2007 3

  Presentació

  Introducció metodològica

  Capítol 1 Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana 1.1. Economia mundial 1.2. Economia espanyola 1.3. Economia catalana

  Capítol 2 Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2007 2.1. Evolució del sector primari 2.2. Evolució del sector industrial 2.3. Evolució del sector de construcció 2.4. Evolució del sector de serveis

  Capítol 3 Anàlisi de la demanda de personal a l’Anoia 1997-2007 3.1. Evolució del volum d’ocupació a l’Anoia 3.2. Modalitats de contracte a l’Anoia

  Capítol 4 Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2007 4.1. Evolució de la població activa a l’Anoia 4.2. Evolució de l’atur a l’Anoia 4.3. Oferta de qualificacions ocupacionals a l’Anoia

  Capítol 5 Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació per àrees comarcals 2000-2007 5.1. Evolució de l’activitat empresarial i l’ocupació a la Conca d’Òdena 5.2. Evolució de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Alta Anoia 5.3. Evolució de l’activitat empresarial i l’ocupació a la resta de l’Anoia

  Capítol 6 Perspectives de futur de l’economia de l’Anoia 6.1. Perspectives de futur per a les principals activitats de l’Anoia

  Capítol 7 El sector de les noves tecnologies i el medi ambient de l’Anoia 7.1. Importància i composició subsectorial del sector 7.2. Evolució del sector en el període 2000-2006 7.3. Distribució territorial del sector: subcomarques i municipis 7.4. Teixit empresarial 7.5. Xarxa de suport a l’activitat empresarial

  5

  7

  13

  21

  49

  57

  77

  89

  95

  Índex

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 3

 • MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 4

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2007 5

  L’informe econòmic anual l’Anoia 2007 reflecteix, un any més, les dades socioe- conòmiques de la comarca. Amb el temps s’han acumulat ja un nombre important de tre- balls, onze amb l’actual, el que permet valorar les dades en un context històric.

  L’informe reflecteix en les seves dades el creixement de l’ocupació i l’activitat en el sec- tor serveis i un reajustament del sector indus- trial, si bé en aquest últim cas i amb les dades

  del primer trimestre de l’any 2007 i en comparació amb les del 2006 es produeix un creixement del personal assalariat de 444 persones.

  El creixement de la població de la comarca un 21,2% de 1996 a 2005 i de la seva població activa en el mateix període de 21,3% dona encara més valor afegit la taxa d’ocupació i d’activitat de la comarca ambdues dades clarament millors que les del conjunt de Catalunya, amb dades de 2001, taxa d’activitat 2,7 punts de diferèn- cia i taxa d’ocupació 2,4 punts.

  Aquest procés comporta elements negatius, com una elevada taxa d’atur, però els esforços de les institucions, empresaris i treballadors que s’està duent a terme fan que la generació de llocs de treballs a la comarca es faci a un ritme alt, fins i tot amb un dinamisme con- tractual major que el que registra la mitjana catalana (d’aquesta manera, al 2006 2 de cada 10 dels nous contractes realitzats a Catalunya eren de l’Anoia). Igualment, tal i com remarca l’informe, el creixement continu del sector serveis, així com de la població (total i activa) situa la nostra comarca amb un gran potencial econòmic a mig termini.

  Dins aquestes perspectives, també hi ocupa un lloc destacat el sector de les noves tecnologies i el medi ambient. És per això que l’informe li dedica un capítol monogràfic, ja que és un sector amb un creixement a l’Anoia superior al de la mitjana catalana i que pot oferir bones perspectives de futur. Iniciatives com el futur Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada ajudaran sens dubte a l’ex- pansió i consolidació d’una de les oportunitats que se’ns obren amb més força de cara al futur.

  Jordi Aymamí i Roca Alcalde d’Igualada

  P re

  se n

  ta ci

  ó

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 5

 • MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 6

 • Introducció metodològica

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 7

 • MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 8

 • Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2007 9

  A l’igual que en anys passats, l’anàlisi de l’evolució de l’economia de l’Anoia s’ha dut a terme en base a un conjunt de variables quan- titatives i qualitatives, que han permès comprendre i explicar el que ha estat la marxa de la realitat de la comarca al llarg del temps. Cal remarcar que treballs d’aquest tipus són d’una gran ajuda perquè els agents econòmics de la zona puguin prendre les seves deci- sions amb una major garantia i, conseqüentment, posar en marxa iniciatives de desenvolupament més efectives.

  La metodologia seguida per a l’elaboració del present Informe Econòmic Anual té dues vessants. D’una banda, s’han recopilat, tractat i analitzat les dades estadístiques disponibles sobre la comarca i els seus diversos àmbits. Les fonts d’informació utilitzades han estat múltiples, destacant les de tipus oficial. La segona via metodològica usada ha estat el contacte directe amb agents econòmics de la pròpia comarca, els quals han facilitat la seva visió sobre aspectes particulars de l’economia.

  En el capítol 1 es presenta de manera resumida els principals trets de l’evolució recent de les economies internacional, estatal i cata- lana, des d’una perspectiva agregada.

  El capítol 2 es dedica, com és tradicional, a l’anàlisi de les tendèn- cies generals de l’activitat empresarial i de l’ocupació, amb una visió sectorial, mitjançant variables diverses, com la producció, ocupació assalariada, comptes de cotització, .... i, molt especial- ment, l’aportació qualitativa i quantitativa de diversos agents econòmics.

  En el capítol 3 s’aprofundeix en l’estudi de la demanda de personal de l’Anoia, atenent al volum d’ocupació i a la contractació.

  El capítol 4 analitza les tendències de l’oferta de treball comarcal, en base a variables com ara la població activa, l’atur i l’oferta de qualificacions.

  En el capítol 5 es presenta una anàlisi de l’evolució de l’activitat empresarial i de l’ocupació de l’Anoia per àrees comarcals, és a dir per subterritoris amb una cohesió demogràfica i econòmica estruc- turada. Es tracta, concretament, de la Conca d’Òdena, de l’Alta Anoia, i de la resta de l’Anoia.

  D’altra banda, el capítol 6 inclou una referència a les perspectives futures més properes de l’economia de l’Anoia, aprofundint en elles amb una visió sectorial.

  Introducció metodològica

  Metodologia

  MAQUETA'07 23/11/07 07:16 Página 9

 • I n fo r m e E c o n ò m i c A n u a l - L’ A n o i a 2 0 0 71 0

  Introducció metodològica

  Finalment, en el capítol 7 s’ha realitzat una anàlisi del sector de les noves tecnologies i el medi ambient a la comarca, tenint present aquelles activitats que directa o indirectament es poden incloure dins d’aquesta branca. L’objectiu ha estat aproximar-se a la realitat d’aquest camp, tractant d’aprofundir en la seva evolució, la seva composició subsectorial i la seva distribució territorial.

  Els principals indicadors estadístics utilitzats en l’anàlisi elaborat en el present Informe Econòmic Anual són els següents:

  Ocupació assalariada i autònoma afiliada a la Seguretat Social És l’indicador que permet saber l’evolució del nombre total de tre- balladors/es existents a la comarca en cada sector econòmic. S’obté dels fitxers d’afiliats a la Seguretat Social de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  Comptes de cotització a la Seguretat Social És l’indicador que permet obtenir una aproximació a l’evolució del nombre d’empreses existents a la comarca en cada sector econòmic. S’obté dels fitxers de comptes patronals de les empre- ses a la Seguretat Social de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  Modalitats de contractació Permet saber l’evolució de l’estabilitat/temporalitat de la con- tractació que es realitza a la comarca. Prové del registre de con- tractes laborals de l’Oficina de Servei d’Ocupació de Catalunya de cada comarca.

  Població activa Nombre de persones en edat de treballar (16-64 anys) que ofereixen la seva força de treball en el mercat, que o bé tenen feina o bé estan aturades i en busquen activament. S’obté cada cinc anys mit- jança