Libro do profesorado

download

of 62

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  81
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Libro do profesorado

 • LIBRO VIVO

  DO

  PROFESORADO

  Libro do profesorado-1

 • DOCUMENTOS INFORMATIVOS: PEC (ver na pxina web) NOF (ver na pxina web) Plan de Convivencia. (ver na pxina web) PXA (Aprobada polo Claustro e Consello Escolar a principio de curso) Permisos e licenzas do profesorado (ver na pxina web )

  NORMAS E PROTOCOLOS DE ACTUACIN DO PROFESORADO Dereitos e Deberes do profesorado.(Consultar NOF) Normas de convivencia e xerais do centro. (Anexo: Funcionamento Biblioteca) Esquema de programacins. Esquema das memorias. Modelo de actas Avaliacin:

  Sesin de Avaliacin en INFANTIL Sesin de Avaliacin en PRIMARIA Avaliacin ESO

  Sesin de Avaliacin na ESO Proceso de ensinanza-aprendizaxe e prctica docente.

  Criterios e mecanismos avaliacin. Modelos de rbricas. (Anexo doc elaborado por Yoli) Modelos de rexistro de titoras e profesorado:

  Solicitude de reunin co profesorado e/ou titor/a. Acta da reunin coas familias. Rexistro das titoras para entrega da Xefatura de Estudos.

  Procedemento para a solicitude de permisos e licenzas. Distribucin horaria das linguas. Procedementos para a correccin de condutas leves contrarias s normas de

  convivencia: Esquema Procedemento. Anexos I, II, II, IV e V

  Procedementos para a correccin de condutas gravemente prexudiciais. Esquema NOTA: Debido excepcionalidade e complexidade do proceso os escritos ou

  anexos estarn na carpeta compartida do profesorado ou na Direccin do centro.

  Procedemento para a xustificacin de faltas de asistencia e Anexos. Xustificacin en caso de Folga Protocolo de Absentismo Escolar.

  Protocolo de acoso escolar. Protocolo TDAH Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade crnica. Protocolo de Atencin Educativa domiciliaria. Protocolo tratamento educativo alumnado TEA . Protocolo de Proteccin de Datos Protocolo identidade de xnero I Plan de actuacins para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

  Libro do profesorado 2

  http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/plan_actuacions_igualdade_educacion.pdfhttp://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/plan_actuacions_igualdade_educacion.pdfhttp://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdfhttp://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdfhttp://www.edu.xunta.gal/portal/node/19358

 • 2020.

  Libro do profesorado 3

 • DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO:

  Os dereitos e deberes do profesorado segundo a Lei 4/2011 estn recollidos no noso Plan deConvivencia e no NOF.

  No noso centro establecemos os deberes do profesorado para axustalos s normas xerais defuncionamento:

  No recreo

  Vixiar os das correspondentes na zona asignada segundo o horario de gardas de recreo.

  No caso de que un profesor/a , polas razns que sexan, non poida facer vixilancia o da que lle toca, poerase en contacto coa xefatura de estudos para cambiar a quenda.

  Solucionar os problemas que poidan xurdir entre o alumnado nos perodos de lecer.

  Se se castiga a un alumno/a durante a hora do recreo, o profesor/a que impuxo o castigo debe ocuparse del/a.

  Non se deixar permanecer ao alumnado nas aulas durante o recreo excepto se un profesor/a permanece con eles, sempre por causas excepcionais.

  Na biblioteca

  Manter a orde.

  Apuntar os libros que o alumnado devolve ou leva no ficheiro correspondente.

  Profesorado de garda e/ou substitucins

  Cando un alumno non participe nunha actividade complementaria ou extraescolar deber asistir ao centro erealizar as tarefas encomendadas polo departamento/ciclo/titor organizador da actividade. Este alumnadopermanecer baixo a atencin do profesorado que estea liberado da actividade docente, agrupado nunha das aulasque quede valeira co motivo da sada ou nun curso prximo ao seu.

  O profesorado de garda estar durante toda a sesin localizado, preferentemente na sala de profesorado por sehoubese algn incidente e se requirise a sa intervencin.

  Infantil e Primaria

  Facerse cargo da aula na que falte ou se a trase un profesor/a. As substitucins faranse segundo o cadroelaborado polo Xefe/a de Estudios, que asignar a substitucin ao profesor/a a disposicin do Centro nesa sesin quetea menos gardas no cmputo total.

  Nos casos de enfermidade manifesta na aula, o profesor que imparte clase ao alumno que se atope mal,comunicarallo ao titor/a, quen chamar familia para que vea recollelo.

  En caso de accidente dun alumno/a, o titor/a ou profesor/a de garda ser o encargado de ocuparse del,chamar familia e acompaalo ata que sexa relevado polos pais. O transporte ata o centro mdico non se faren autombil particular, en caso de accidente grave avisarase ao 061. (Ampliar informacin protocolo Xunta)

  Secundaria

  Percorrer as escaleiras e corredores ao principio da sesin de garda, enviando s aulas aos/as alumnos/as queestean fra das mesmas.

  Cubrir as gardas previstas no cadro de gardas exposto na sala de profesores.

  Facerse cargo da clase na que falte un profesor/a por atraso ou falta imprevista. Facerse cargo do alumnado que por calquera circunstancia estea fra da sa aula.

  Nos casos de enfermidade manifesta na aula, o profesor que imparte clase ao alumno que se atope mal,comunicarllo ao profesor/a de garda, quen chamar familia para que vea recollelo.

  Libro do profesorado 4

 • No caso de accidente ou enfermidade grave dun alumno/a, o profesor/a de garda ser o encargado deocuparse do mesmo ata que sexa relevado pola familia. O transporte ata o centro mdico non se far en autombilparticular. En caso de accidente grave avisarase ao 061.(Ampliar informacin protocolo Xunta)

  Cubrir o libro de gardas.

  Entradas e sadas

  Nas entradas o profesorado subir s clases ao mesmo tempo que o alumnado, vixiando a orde na subida.

  Nas sadas, cada profesor sa i r co seu grupo de alumnos, vixiando que a sada non se efecte atropeladamente.

  Non se sair das clases antes do toque de serea, ags o alumnado de infantil que poder sar uns minutos antes.

  As aulas Abalar debern quedar pechadas ao remate da xornada lectiva. En Secundaria as aulas pecharanse nos momentos de lecer e os luns ao medioda.

  NO RM AS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO (extracto)

  NORMAS XERAIS:O profesorado velar polo cumprimento das normas xerais do centro (NOF).

  NAS CLASES:

  1. Procurarase que en ningn momento o alumnado estea s nas aulas e o profesorado que tea quecambiar de aula procurar facelo puntualmente. O que non tea outra actividade en aula distinta que estnnese momento, deber agardar co alumnado ata que chegue o profesorado que vai impartir clase.

  2. Durante o horario escolar, o alumno permanecer na clase baixo a responsabilidade do profesor/a. No casode expulsin da clase dalgn alumno/a, deber presentarse ao profesorado de garda ou xefatura de estudos.

  3. Nos cambios de profesorado, o alumnado permanecer en orde na clase, sen sar por ningn motivo. No casode ter que sar por calquera razn ser coa autorizacin do profesorado correspondente, pero nunca no cambiode clase.

  4. Durante o desenvolvemento da clase ningn alumno/a entorpecer o labor do profesorado nin o dos seuscompaeiros e compaeiras.

  5. No caso de algunha incidencia con algn alumno/a o profesor/a proceder a explicala no parte de incidenciashabilitado para tal fin.

  6. Os alumnos/as absteranse de se asomar polas fiestras, as como de tirar papeis ou calquera outro obxecto atravs delas.

  NOS RECREOS:

  1. O alumnado ten dereito ao seu perodo de lecer.

  2. Ao coincidir en horario os recreos de infantil e primaria, o patio estar dividido por das portas que en todomomento permanecern pechadas.

  3. Todo o alumnado de primaria entrar e sair ao patio pola porta dianteira.

  4. Ao inicio de curso estableceranse entre o profesorado quendas de vixilancia. Encargaranse de que as entradasse fagan con normalidade e puntualidade e de que se cumpran as normas que sobre os recreos se recollenneste regulamento.

  5. Durante os recreos ningn alumno ou alumna permanecer na aula, a non ser acompaado/a por un profesor/apor causas excepcionais.

  6. Evitaranse os xogos violentos que poidan poer en perigo a integridade fsica dos alumnos e alumnas.

  7. Coidarase o material deportivo (porteras, redes, balns...). Rematado o recreo devolverase ao seu sitio o materialutilizado.

  Libro do profesorado 5

 • 8. Todo o alumnado poder participar nos xogos e deportes, sen que se fagan discriminacins.

  9. Respectarase o reparto e horario que se faga da pista.

  10. Respectarase o espazo reservado a zonas axardinadas, quedando prohibidos os xogos nelas.

  11. Non se pode subir aos muros, varandas nin cancelas do colexio. Os alumnos non se podern colgar dasporteras nin das canastras.

  12. Non se poder xogar co baln no patio cuberto se chove e ten que estar todo o alumnado nel, ags casosexcepcionais: organizativos, campionatos....

  13. No caso de que caia un baln fra, pedirase permiso aos profesores de vixilancia para sar a recollelo.

  14. Manteranse limpos os patios. Utilizaranse as papeleiras evitando tirar nada ao chan.

  15. Todo alumno ou alumna que tea algn problema acudir aos profesores de garda.

  16. Os profesores de garda distribuiranse no patio e entrada do edificio, de xeito que tean controladas todasas zonas. O nmero do profesorado ir de acordo coa etapa educativa: 6 en E. Infantil, 4 en E. Primaria e 3 enSecundaria.

  17. O profesorado de garda na Biblioteca encargarase de manter a orde no corredor de acceso mesma.