PRESENTACIأ“ Mأ’DUL - UF3 DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’أ€MBIT...

download PRESENTACIأ“ Mأ’DUL - UF3 DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’أ€MBIT FORMAL – 90h

of 40

 • date post

  18-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRESENTACIأ“ Mأ’DUL - UF3 DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’أ€MBIT...

 • PRESENTACIÓ MÒDUL

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Pàgina 1 de 3

  Elaborat: Departament F-IT-006-04

  Revisat: Departament Revisió: 5

  Aprovat: Cap d’ estudis Data d’aprovació: 27.06.2017

  PRESENTACIÓ DE MÒDUL Número i nom del mòdul professional MP 01. Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social Cicle Formatiu EDUCACIÓ INFANTIL GRUPS SEGON A i B Curs 2017-18 Durada 132 hores Grau Superior UNITATS FORMATIVES

  Unitats Formatives Durada Dates convocatòries

  UF1. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFANTS NF1. La Infància

  NF2. Detecció, notificació i actuació en situacions de maltractament

  NF3. Intervenció en centres d’atenció a menors

  66 hores

  Inici UF1: Setmana 23 octubre Finalitza: Setmana 12 febrer 2018 1ª convocatòria : Setmana 12 febrer 2018 2ª convocatòria : juny 2018

  UF2. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN FAMÍLIES NF1. La família

  NF2. Intervenció amb famílies en entorns formals

  NF 3. Intervenció amb famílies en entorns de risc

  66 hores

  Inici UF2: Setmana 19 febrer 2018 Finalitza: Setmana 14 maig 2018 1ª convocatòria : Setmana 14 maig 2017 2ª convocatòria: juny 2017

  COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

 • PRESENTACIÓ MÒDUL

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Pàgina 2 de 3

  Elaborat: Departament F-IT-006-04

  Revisat: Departament Revisió: 5

  Aprovat: Cap d’ estudis Data d’aprovació: 27.06.2017

  a) Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infantesa, partint de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.

  b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat, responent a les necessitats i característiques de nens i nenes.

  c) Desenvolupar les activitats programades, utilitzant els recursos i estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.

  d) Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, dins del marc de les finalitats i procediments de la institució, per a millorar el procés d’intervenció

  g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés, i transmetent la informació a fi de millorar la qualitat del servei.

  i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el desenvolupament i realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució on es desenvolupa l’activitat. j) Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup on s’està integrant i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presentin. k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la planificació i desenvolupament de les activitats.

  METODOLOGIA

  Es combina l’exposició teòrica amb els treballs pràctics que poden ser individuals o grupals. Es prioritzarà el desenvolupament competencial de l’alumnat, afavorint habilitats de raonament, d’anàlisis i d’interpretació de situacions problemàtiques. La resolució de conflictes que puguin aparèixer durant els treballs de grup ajudarà els alumnes a desenvolupar les seves competències relacionades amb les habilitats socials.

  Es demanarà l’actualització dels continguts treballats mitjançant la realització de treballs que poden ser individuals, per parelles o grupals. Es requerirà la presentació dels treballs mitjançant l’exposició a classe. Totes les activitats han de reflectir l’entorn real, quan no sigui possible es faran simulacions de la realitat.

  Totes les activitats demanades són obligatòries per superar el mòdul, encara que no totes tindran pes a la nota final de la unitat formativa.

  Es tindrà en compte la presentació escrita i la correcció ortogràfica, es descomptarà la nota per les faltes d’ortografia dels treballs escrits i dels exàmens.

  Els treballs realitzats pels alumnes no poden ser copiats de qualsevol font de manera literal; les fonts consultades s’han de referenciar obligatòriament. No es poden copiar totalment o parcial altres treballs. S’avaluarà la elaboració personal i grupal com a part principal dels treballs.

  S’utilitzaran les eines TIC i TAC, així com la plataforma moodle.

  SISTEMA D’AVALUACIÓ

 • PRESENTACIÓ MÒDUL

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Pàgina 3 de 3

  Elaborat: Departament F-IT-006-04

  Revisat: Departament Revisió: 5

  Aprovat: Cap d’ estudis Data d’aprovació: 27.06.2017

  L’avaluació serà continua a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les Unitats Formatives a partir dels criteris d’avaluació definits per a cada activitat d’avaluació i de les quals s’informarà l’alumnat en la primera sessió de presentació de la UF.

  L’assistència és obligatòria per tal de fer possible l’avaluació continua positiva.

  Per a superar el mòdul cal obtenir una nota mínima de 5 a cadascuna de les unitats formatives del mòdul.

  Condicions indispensables per superar el mòdul.

  ● Assistir puntual i regularment a les sessions de classe i a les activitats que es programin dins de l’horari lectiu.

  ● Participar de forma activa i responsable en la vida del grup. ● Presentar els treballs dins del termini establert: que s’ajustin al que es demana; que

  siguin ortogràficament correctes i obtenir-ne una qualificació positiva. ● Realització del portafolis. ● Si un treball o examen no s’han superat l’alumne pot presentar-se a una 2ª

  convocatòria. La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

  QMP = 0,5 · QUF1 + 0,5· QUF2

  ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA

  Durant la durada del mòdul es portaran a terme les següents activitats:

  * Lectura, comentari i anàlisi d’articles relacionats amb els continguts del mòdul.

  * Recerca d’informació sobre temes tractats

  * Realització i exposició de treballs individuals i grupals

  * Examen i portafolis de cada unitat formativa

  * Visionat i comentari de vídeos

  * Sortides o visites de professionals(En funció de la disponibilitat dels professionals convidats ens faran xerrades relacionades amb els continguts treballats).

  La selecció d’articles o documents per realitzar les activitats es penjaran al moodle

  Com a bibliografia bàsica s’aconsella el llibre de l’Editorial Altamar. La resta de bibliografia es troba a la programació del mòdul i s’anirà comentant a classe i /o penjat al moodle

 • PRESENTACIÓ MÒDUL

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Pàgina 1 de 3

  Elaborat: Departament F-IT-006-04

  Revisat: Departament Revisió: 5

  Aprovat: Cap d’ estudis Data d’aprovació: 27.06.2017

  PRESENTACIÓ DE MÒDUL Número i nom del mòdul professional M2 Didàctica de l’educació infantil Cicle Formatiu CFGS Educació Infantil Curs 1r curs Durada 132 hores Grau Superior UNITATS FORMATIVES UF3 DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT FORMAL – 90h Inici: setmana del 12 de setembre 2017 Fi: setmana del 9 d’abril 2018 2a convocatòria: setmana del 11 al 15 de juny 2018 UF4 DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT NO FORMAL – 42h Inici: setmana del 16 d’abril 2018 Fi: setmana del 14 de maig 2a convocatòria: setmana del 11 al 15 de juny 2018

  COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS a) Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infantesa a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context. b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels nens i nenes. e) Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments apropiats. g)Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació a fi de millorar la qualitat del servei. h) Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida. disseny i realització d'activitats, respectant i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny de les línies pedagògiques i d'actuació de la institució en la que desenvolupa la seva

 • PRESENTACIÓ MÒDUL

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Pàgina 2 de 3

  Elaborat: Departament F-IT-006-04

  Revisat: Departament Revisió: 5

  Aprovat: Cap d’ estudis Data d’aprovació: 27.06.2017

  activitat. k)Generar entorns segurs respectant l normativa i protocols de seguretat