Trabajo u.d. disseny

download Trabajo u.d. disseny

of 35

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Trabajo u.d. disseny

 • 1. UNITAT DIDCTICA GRUP 9DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS DATA: 10/05/2012MARMOTASAURES: ESTHER PASCUAL GARCA, BRBARA REVERT FAYOSI ESPERANZA ESP ALFARO.

2. Benvingut/da al nostre treball! Pensem que la natura s essencial en la nostravida i hem de ser conscients que cal cuidar-la perpoder observar cada dia la bellesa que t, elsaliments que ens dna,... El ttol de la nostra unitat didctica s Anem a la granja escola i com a laseua justificaci, podem dir que el contacte amb la natura s indispensable peral desenvolupament del xiquet, junt amb la convivncia amb altres ssers vius. Els animals desperten un gran inters en els xiquets, per tant, la visita a unagranja escola, pot ser, a ms duna activitat motivadora, una oportunitat perconixer les caracterstiques i funcions danimals, plantes i persones que hi haen la granja, i fomentar la investigaci per saber-ne ms. Aquesta unitat lhem proposada des de lrea de coneixement del medi, jaque, segons el decret 111/2007 pel qual sestableix el currculum per aleducaci primria a la Comunitat Valenciana, aquesta rea ajuda acomprendre la realitat del mn que ens rodeja, a conixer la interacci delssers humans amb el seu entorn natural i social, i a millorar la seuaconservaci. Aquest tema es pot tractar de forma interdisciplinar, abastant diferentsrees, com pot ser, matemtiques, angls, valenci, castell i educaciartstica. Per a cadascuna hem preparat una srie dactivitats, relacionadesamb la granja, els animals i les seues funcions. Trobem activitats individuals i altres en grups, per tant de desenvoluparhbits de treball, desfor i responsabilitat en lestudi, aix com actituds deconfiana en s mateix, sentit crtic, iniciativa personal, curiositat, inters icreativitat en laprenentatge. (LOE, 2/2006) 3. Context del centre :C. PALFONSO INIESTA dEducaci Primria i Infantil. Banyeres deMariola. Banyeres s una poblaci de uns 7000 habitants, dinterior i demuntanya. La industria txtil t un paper principal al desenvolupament delpoble. Trobem una quantitat poc significant dimmigrants, que representa sobreun 10-15 % dalumnat estranger, per amb coneixement de la llengua.Al centre es pot escollir entre diversos programes lingstics.Caracterstiques del grup: Es tracta dun grup de 25 xiquets de 6 anys, queja coneixen el centre, ja que han estat en ell cursanteducaci infantil. En la nostra classe trobem 4 immigrants, 2 sud-americans i 2 marroquins, per aquests no tenen capproblema amb lidioma, perqu ja han nascut en Banyeres.El grup pertany a un primer curs del primer cicle deducaci primria. 4. Temporalitzaci: La unitat didctica t una durada de 15 dies i es dur a terme a lesdiferents rees proposades.Llistat de unitats i temporalitzaci amb el calendari. Unitats:Data:1er Trimestre1.La meua classe nova.10 de setembre-28 de setembre El meu collegi 2.El cos hum1 doctubre-26 doctubre 3.Qu magrada dinar?29 doctubre-23 de novembre 4. Arriba nadal 26 de novembre-14 de desembre2on Trimestre5.Anem de viatje?8 gener-25 6.Quinanimals 28 gener-12 febrer preferissis? 7.Compartim el temps.13febre-6 mar 8.El sistema solar7 mar-24 de mar3er Trimestre9. Cuidem el nostre 9 abril-6 maig. mn! 10.Anem a la granja7 maig-21 maig escola! 11. Tots som iguals. 22 maig-4 juny 12. Qu vas a fer en5 juny-14 juny estiu?El perode en el qual durem a la prctica la nostra unitat ser de del dia 7 deMaig fins al 21 del mateix mes.. 5. - Conixer i identificar els principals elements de lentornnatural, analitzant la seua organitzaci, caracterstiquesi interacci amb el ser hum. ( CM obj 9 decret)- Reforar els llaos de pertinena al poble valenci, mitjanant elconeixement i valoraci de les seues peculiaritats mediambientals,histriques i culturals.(CM obj 6 decret)- Conixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres decomportament que nafavorisquen latenci.(obj etapa)- Conixer i utilitzar de manera apropiada el valenci i el castell, oralmenti per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valenci com allengua prpia de la Comunitat Valenciana. (obj etapa)- Adquirir i desenvolupar habilitats socials que afavorisquen la participacien grup. (CM obj 4 decret)- Utilitzar les destreses bsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir,escriure i conversar) eficament en lactivitat escolar tant per a buscar,arreplegar, processar informaci, elaborar i memoritzar conceptes. (V obj10)- Adquirir, almenysenunallengua estrangera,la competnciacomunicativa bsica que permeta a lalumnat expressar i comprendremissatges senzills i moures en situacions quotidianes. (obj etapa)- Desenvolupar les competncies matemtiques bsiques i iniciarse en laresoluci de problemes que requerisquen la realitzaci doperacionselementals de clcul. (obj etapa)- Utilitzar les TIC per a obtindre informaci i com instrument per aaprendre.(CM obj 15)- Desenvolupar una relaci dautoconfiana amb la producci artsticapersonal, respectant les creacions prpies i les dels altres a ms desaber rebre i expressar crtiques i opinions. (E A obj 11)- Planificar i realitzar produccions artstiques, individualment i de formacooperativa, assumir distintes funcions i collaborar en la resoluci delsproblemes.(EA obj 12) 6. - Utilitzar els coneixements i les experincies prvies amb altres llengesper a una adquisici ms rpida, efica i autnoma de la llenguaestrangera.(LE obj 9)- Identificar aspectes fontics, de ritme, accentuaci i entonaci, aix comestructures lingstiques i aspectes lxics de la llengua estrangera i usar-los com a elements bsics de la comunicaci.(LE obj 11)- Conceptuals o Conixer el vocabulari que pertany als animals, plantes i professions de la granja, tant en valenci, en castell com en angls. o Conixer els productes resultants, sabent de on prov la matria prima. o Reproduir artsticament una historia on els protagonistes son els animals de la granja, per tal de comprovar els coneixements assolits. o Saber classificar correctament els distints tipus danimals i conixer les seues caracterstiques i funcions dins de la granja.- Procedimentals o Realitzar en grup un mural com a treball final o Saber explicar les accions que es realitzen a la granja o Cercar informaci dels productes que venen de les matries primes de la granja- Actitudinals o Comportar-se b a les activitats extraescolars o Mostrar inters pel treball en grup (cooperaci i companyerisme) i fer-se responsable de la feina o Mostrar una actitud participativa a totes les activitats proposades a classe 7. DE CADASCUNA DE LES REES (Decret 111/2007)Coneixement del medi Bloc 2 Cincies. La diversitat dels sers viusDiferncies entre sers vius i objectes inerts.Els sers vius: Parts constituents i principals funcions de les plantes. Els sers vius de lentorn natural prxim Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hbits de respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especialment, els ms prxims al ser hum. Bloc 4. Persones, cultures i organitzaci social Activitat laboral i professional ( a la granja).Matemtiques Bloc 1. Nombres i operacions Operacions amb nombres naturals: addici i sostracci. Comprovaci de la propietat commutativa de la suma. Expressi oral de les operacions i el clcul. Resoluci de problemes que impliquen fer clculs, explicaroralment el significat de les dades, la situaci plantejada, elprocs seguit i les solucions obtingudes. 8. Educaci artstica Bloc 1. Observaci plstica Observaci i exploraci sensorial dels elements presents en lentorn natural, artificial i artstic. Autonomia en lobservaci, la distinci, la selecci i la interpretaci dall que s percebut. Valoraci esttica de lentorn natural i urb. Tradicions populars de la Comunitat Valenciana. Bloc 2. Expressi i creaci plstica Manipulaci i transformaci dobjectes per al seu s en representacions teatrals. s progressiu i adequat de termes referits a materials, instruments o aspectes de la composici artstica.Llengua Valenciana Bloc 5. Coneixement de la llengua: Integra els continguts relacionats amb la reflexi lingstica, continuant amb el procs dadquisici de la llengua per part de lalumnat, promovent interaccions i situacions ds que possibiliten un millor i major domini daquest instrument. Bloc 6. La llengua com a instrument daprenentatge: El paper del llenguatge en el coneixement cientfic s fonamental en tota leducaci. Aprendre una llengua s tamb aprendre els significats culturals i, fer propis els modes dentendre o dinterpretar la realitat per part de les persones de lentorn. 9. Llengua estrangera (Angls) Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar Comprensi de missatges orals i senzills i prxims a la realitat dels alumnes per a lelaboraci de tasques a laula. Escolta atenta i comprensi de textos orals breus i molt senzills procedents de distints suports audiovisuals i informtics. Participaci en intercanvis orals reals o simulats relacionats amb actes de parla. Reproducci de textos orals breus prviament treballats mitjanant canons, ritmes, dramatitzacions i relats molt senzills amb suports visuals o gestuals. Diferenciem tres tipus de continguts: Conceptuals: Qu sabem? - Els animals - Els aliments produts amb les matries primes del animals de la granja. - Els aliments - Les plantes. - Les eines per a treballar en el camp 10. Procedimentals: Qu sabem fer?- Utilitzaci de lexpressi oral per a parlar respecte als animals i la natura.- Contacte directe amb el medi ambient.- Ompliment de documents on es tracten les diverses competnciesbsiques en relaci a la unitat. Actitudinals: Qu sabem? Sabem estar?- Companyerisme- Respecte per la natura.- Acceptaci de les normes del jocs de la granja escola.- Acceptaci i valoraci dels animals.- Empatia. 11. Les competncies bsiques que anem a tractar en la nostra unitat sn: 1- Competncia comunicaci lingstica: Els xiquets utilitzaran elvalenci, el castell i langls com a idioma estranger. El valenci i elcastell sutilitzaran per a situacions espontnies en les distintesactivitats i tamb en lelaboraci de quadernets. Per altra part, langlssutilitzar per aprendre distints conceptes com s e