Trabajo u.d. disseny

download

of 35

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents
 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

transcript

<ul><li> 1. UNITAT DIDCTICA GRUP 9DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS DATA: 10/05/2012MARMOTASAURES: ESTHER PASCUAL GARCA, BRBARA REVERT FAYOSI ESPERANZA ESP ALFARO.</li></ul><p> 2. Benvingut/da al nostre treball! Pensem que la natura s essencial en la nostravida i hem de ser conscients que cal cuidar-la perpoder observar cada dia la bellesa que t, elsaliments que ens dna,... El ttol de la nostra unitat didctica s Anem a la granja escola i com a laseua justificaci, podem dir que el contacte amb la natura s indispensable peral desenvolupament del xiquet, junt amb la convivncia amb altres ssers vius. Els animals desperten un gran inters en els xiquets, per tant, la visita a unagranja escola, pot ser, a ms duna activitat motivadora, una oportunitat perconixer les caracterstiques i funcions danimals, plantes i persones que hi haen la granja, i fomentar la investigaci per saber-ne ms. Aquesta unitat lhem proposada des de lrea de coneixement del medi, jaque, segons el decret 111/2007 pel qual sestableix el currculum per aleducaci primria a la Comunitat Valenciana, aquesta rea ajuda acomprendre la realitat del mn que ens rodeja, a conixer la interacci delssers humans amb el seu entorn natural i social, i a millorar la seuaconservaci. Aquest tema es pot tractar de forma interdisciplinar, abastant diferentsrees, com pot ser, matemtiques, angls, valenci, castell i educaciartstica. Per a cadascuna hem preparat una srie dactivitats, relacionadesamb la granja, els animals i les seues funcions. Trobem activitats individuals i altres en grups, per tant de desenvoluparhbits de treball, desfor i responsabilitat en lestudi, aix com actituds deconfiana en s mateix, sentit crtic, iniciativa personal, curiositat, inters icreativitat en laprenentatge. (LOE, 2/2006) 3. Context del centre :C. PALFONSO INIESTA dEducaci Primria i Infantil. Banyeres deMariola. Banyeres s una poblaci de uns 7000 habitants, dinterior i demuntanya. La industria txtil t un paper principal al desenvolupament delpoble. Trobem una quantitat poc significant dimmigrants, que representa sobreun 10-15 % dalumnat estranger, per amb coneixement de la llengua.Al centre es pot escollir entre diversos programes lingstics.Caracterstiques del grup: Es tracta dun grup de 25 xiquets de 6 anys, queja coneixen el centre, ja que han estat en ell cursanteducaci infantil. En la nostra classe trobem 4 immigrants, 2 sud-americans i 2 marroquins, per aquests no tenen capproblema amb lidioma, perqu ja han nascut en Banyeres.El grup pertany a un primer curs del primer cicle deducaci primria. 4. Temporalitzaci: La unitat didctica t una durada de 15 dies i es dur a terme a lesdiferents rees proposades.Llistat de unitats i temporalitzaci amb el calendari. Unitats:Data:1er Trimestre1.La meua classe nova.10 de setembre-28 de setembre El meu collegi 2.El cos hum1 doctubre-26 doctubre 3.Qu magrada dinar?29 doctubre-23 de novembre 4. Arriba nadal 26 de novembre-14 de desembre2on Trimestre5.Anem de viatje?8 gener-25 6.Quinanimals 28 gener-12 febrer preferissis? 7.Compartim el temps.13febre-6 mar 8.El sistema solar7 mar-24 de mar3er Trimestre9. Cuidem el nostre 9 abril-6 maig. mn! 10.Anem a la granja7 maig-21 maig escola! 11. Tots som iguals. 22 maig-4 juny 12. Qu vas a fer en5 juny-14 juny estiu?El perode en el qual durem a la prctica la nostra unitat ser de del dia 7 deMaig fins al 21 del mateix mes.. 5. - Conixer i identificar els principals elements de lentornnatural, analitzant la seua organitzaci, caracterstiquesi interacci amb el ser hum. ( CM obj 9 decret)- Reforar els llaos de pertinena al poble valenci, mitjanant elconeixement i valoraci de les seues peculiaritats mediambientals,histriques i culturals.(CM obj 6 decret)- Conixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres decomportament que nafavorisquen latenci.(obj etapa)- Conixer i utilitzar de manera apropiada el valenci i el castell, oralmenti per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valenci com allengua prpia de la Comunitat Valenciana. (obj etapa)- Adquirir i desenvolupar habilitats socials que afavorisquen la participacien grup. (CM obj 4 decret)- Utilitzar les destreses bsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir,escriure i conversar) eficament en lactivitat escolar tant per a buscar,arreplegar, processar informaci, elaborar i memoritzar conceptes. (V obj10)- Adquirir, almenysenunallengua estrangera,la competnciacomunicativa bsica que permeta a lalumnat expressar i comprendremissatges senzills i moures en situacions quotidianes. (obj etapa)- Desenvolupar les competncies matemtiques bsiques i iniciarse en laresoluci de problemes que requerisquen la realitzaci doperacionselementals de clcul. (obj etapa)- Utilitzar les TIC per a obtindre informaci i com instrument per aaprendre.(CM obj 15)- Desenvolupar una relaci dautoconfiana amb la producci artsticapersonal, respectant les creacions prpies i les dels altres a ms desaber rebre i expressar crtiques i opinions. (E A obj 11)- Planificar i realitzar produccions artstiques, individualment i de formacooperativa, assumir distintes funcions i collaborar en la resoluci delsproblemes.(EA obj 12) 6. - Utilitzar els coneixements i les experincies prvies amb altres llengesper a una adquisici ms rpida, efica i autnoma de la llenguaestrangera.(LE obj 9)- Identificar aspectes fontics, de ritme, accentuaci i entonaci, aix comestructures lingstiques i aspectes lxics de la llengua estrangera i usar-los com a elements bsics de la comunicaci.(LE obj 11)- Conceptuals o Conixer el vocabulari que pertany als animals, plantes i professions de la granja, tant en valenci, en castell com en angls. o Conixer els productes resultants, sabent de on prov la matria prima. o Reproduir artsticament una historia on els protagonistes son els animals de la granja, per tal de comprovar els coneixements assolits. o Saber classificar correctament els distints tipus danimals i conixer les seues caracterstiques i funcions dins de la granja.- Procedimentals o Realitzar en grup un mural com a treball final o Saber explicar les accions que es realitzen a la granja o Cercar informaci dels productes que venen de les matries primes de la granja- Actitudinals o Comportar-se b a les activitats extraescolars o Mostrar inters pel treball en grup (cooperaci i companyerisme) i fer-se responsable de la feina o Mostrar una actitud participativa a totes les activitats proposades a classe 7. DE CADASCUNA DE LES REES (Decret 111/2007)Coneixement del medi Bloc 2 Cincies. La diversitat dels sers viusDiferncies entre sers vius i objectes inerts.Els sers vius: Parts constituents i principals funcions de les plantes. Els sers vius de lentorn natural prxim Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hbits de respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especialment, els ms prxims al ser hum. Bloc 4. Persones, cultures i organitzaci social Activitat laboral i professional ( a la granja).Matemtiques Bloc 1. Nombres i operacions Operacions amb nombres naturals: addici i sostracci. Comprovaci de la propietat commutativa de la suma. Expressi oral de les operacions i el clcul. Resoluci de problemes que impliquen fer clculs, explicaroralment el significat de les dades, la situaci plantejada, elprocs seguit i les solucions obtingudes. 8. Educaci artstica Bloc 1. Observaci plstica Observaci i exploraci sensorial dels elements presents en lentorn natural, artificial i artstic. Autonomia en lobservaci, la distinci, la selecci i la interpretaci dall que s percebut. Valoraci esttica de lentorn natural i urb. Tradicions populars de la Comunitat Valenciana. Bloc 2. Expressi i creaci plstica Manipulaci i transformaci dobjectes per al seu s en representacions teatrals. s progressiu i adequat de termes referits a materials, instruments o aspectes de la composici artstica.Llengua Valenciana Bloc 5. Coneixement de la llengua: Integra els continguts relacionats amb la reflexi lingstica, continuant amb el procs dadquisici de la llengua per part de lalumnat, promovent interaccions i situacions ds que possibiliten un millor i major domini daquest instrument. Bloc 6. La llengua com a instrument daprenentatge: El paper del llenguatge en el coneixement cientfic s fonamental en tota leducaci. Aprendre una llengua s tamb aprendre els significats culturals i, fer propis els modes dentendre o dinterpretar la realitat per part de les persones de lentorn. 9. Llengua estrangera (Angls) Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar Comprensi de missatges orals i senzills i prxims a la realitat dels alumnes per a lelaboraci de tasques a laula. Escolta atenta i comprensi de textos orals breus i molt senzills procedents de distints suports audiovisuals i informtics. Participaci en intercanvis orals reals o simulats relacionats amb actes de parla. Reproducci de textos orals breus prviament treballats mitjanant canons, ritmes, dramatitzacions i relats molt senzills amb suports visuals o gestuals. Diferenciem tres tipus de continguts: Conceptuals: Qu sabem? - Els animals - Els aliments produts amb les matries primes del animals de la granja. - Els aliments - Les plantes. - Les eines per a treballar en el camp 10. Procedimentals: Qu sabem fer?- Utilitzaci de lexpressi oral per a parlar respecte als animals i la natura.- Contacte directe amb el medi ambient.- Ompliment de documents on es tracten les diverses competnciesbsiques en relaci a la unitat. Actitudinals: Qu sabem? Sabem estar?- Companyerisme- Respecte per la natura.- Acceptaci de les normes del jocs de la granja escola.- Acceptaci i valoraci dels animals.- Empatia. 11. Les competncies bsiques que anem a tractar en la nostra unitat sn: 1- Competncia comunicaci lingstica: Els xiquets utilitzaran elvalenci, el castell i langls com a idioma estranger. El valenci i elcastell sutilitzaran per a situacions espontnies en les distintesactivitats i tamb en lelaboraci de quadernets. Per altra part, langlssutilitzar per aprendre distints conceptes com s el vocabulari de launitat (nom de plantes, nom danimals, nom de professions, nom deeines per al camp,...). 2- Competncia matemtica: Els alumnes milloraran les seues habilitatsmitjanant un srie de problemes en el seu quadern (quantes potes t unpollastre? i un conill?) i a ms grcies al contacte directe amb la naturaja que en lexcursi a la granja escola veuran diferents animals. 3- Competncia per a aprendre a aprendre: No oblidem que estem en elprimer curs de primria i que en aquesta etapa de la infncia els xiquetsaprenen moltssim. Nosaltres li facilitarem el contacte amb situacionsreals que li poden succeir en la seua vida i li ajudarem a com resoldreles dificultats que poden tindre. En aquest cas, trobem diverses activitatsal llarg de la unitat didctica com pot ser la investigaci del tipus deplantes ells soles per mitj dun quadernet i amb lajuda del professor,lactivitat descoltar els diferent sorolls de la natura, altra activitat de comagafar els ous de les gallines,... 4- Competncia artstica i musical: Els xiquets faran una mscara dediferents animals (vaca, gallina,...) per a interpretar un teatre. Altraactivitat s que els xiquets jugaran al en la granja escola iper a despistar al company que la paga tindran que fer distints sorollsdanimals (beee, muuu,...) 12. 5-Competncia del coneixement i la interacci amb el mn fsic: Com la nostra unitat tracta de la granja, farem possible que els xiquets contacten amb aquesta realitat tant directament mitjanant una visita a una granja com indirectament amb lelaboraci de quadernets, activitats on ells mantinguen al marge per la seua edat (collir i plantar crelles i encisam,...).6-Tractament de la informaci i competncia digital: Com es tracta de xiquets de primer de primria, la competncia digital i el tractament de la informaci ser de manera indirecta, ja que els mestres utilitzaran pissarra digital, projector, ordinador i altres recursos informtics per al desenvolupament de la unitat.7- Competncia social i ciutadana: Els xiquets van a aprendre a conviure junts, respectant uns drets i un deures com sn: dret a la igualtat, dret a la llibertat, dret leducaci,... A ms tractarem que els xiquets assimilin una srie de valors (esperar el seu torn per a parlar, arreplegar els materials, ajudar als seus companys,...).8- Competncia per a lautonomia i iniciativa personal: Grcies a uns quadernets de treball, els xiquet podran incentivar la seua autonomia amb lelaboraci daquests. Com a mestres hem dafavorir que la motivaci tingui com a resposta uns bons resultats acadmics. Per altra part, en el treball en grup de fer un mural, tamb es pot observar lautonomia i la iniciativa de cada xiquet, ja que cada aporta idees, imaginaci, informaci i altres coses noves. 13. Qu significa educar en valors? Educar en valors es participar en un autntic procs de desenvolupament iconstrucci social. Els processos educatius deuen ser entesos com aprocessos de formaci duna cultura pluralista, democrtica i solidria per aixno sols shan de centrar en el coneixement de diversos sabers. Qu entenem per ?El valor s un terme abstracte relatiu que es fonamenta en creences iprincipis resultants de la societat i tenen influncia en la formaci de lindividu,lequilibri, el dinamisme i la vitalitat dels homes i les dones duna societatdeterminada. Sempre est en funci de lescala de valors afectius.El valor s captat com un b, ja que identifica all bo amb amb all perfectei valus. Com educar en valors? Els valors tenen una gran importnciadins de lEducaci com a acci interna delindividu. Per aquest motiu el mestre/aha de sentir i practicar el valor ensenyat,ja que constitueix en s mateix unexemple per als xiquets i xiquetes queensenya.Finalment educar en valors t com aprincipal objectiu formar ciutadans iciutadanes capaos dassumir els reptesde la globalitzaci, i compromesos a unmn ms just, equitatiu i intercultural. 14. Quins valors treballem en la nostra unitat? Respecte i tolerncia cap a la natura i cap als companys i altres persones. Companyerisme i solidaritat en activitats grupals i situacions espontnies. Autonomia en activitats individuals. Amabilitat amb les persones desconegudes com pot ser el jardiner. Compassi cap als altres quan hi ha algun problema o dificultat. Amistat amb els altres. Generositat a lhora de compartir materials, menjar,... Ordre, quan treballen en grup per a realitzar alguna activitat i per al seu treball individual. Esfor en les activitats, jocs (competncia),... Amor a la natura. Autoconeixement pel contacte amb la natura perqu et transmet experincies, sentiments, admiraci,... Sociabilitat per a millorar la comunicaci i ladaptaci en lambient. Felicitat pel bon clima de laula, de la granja i els animals, dels professors, .... Altres valors que es tracten de forma espontnia ja que poden sorgir en situacions inesperades. En aquest apartat trobem el procs de com ensenyar per a que els nostresalumnes aconsegueixin arribar als objectius proposats. Per tant, haurem decontemplar els principis pedaggics que guie...</p>